THE FACTORY

THE FACTORY

Production Engineering

แผนกวิศวกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกไหนเลย วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้ต้องสามารถเข้าใจและมองภาพใหญ่ ในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ต้องดูแลตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้จริง หลักสูตรนี้จะสอนครอบคลุมที่เกี่ยวข้องที่วิศวกรในตำแหน่งนี้ต้องรู้

Production Engineering Read More »

Maintenance

เป็นแผนกที่โดน CAR บ่อยมากในทุกการตรวจสอบ ในหลักสูตรนี้เราจะเน้นทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การทำรายการเครื่องจักร การจัดการเครื่องการผลิต การจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นจะต้องรู้จักการกำหนดความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนกนี้ ตลอดจน KPI

Maintenance Read More »

Warehouse /Logistic

แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีกิจกรรมมากมายในเชิงการจัดการ หลักสูตรนี้ จะเพิ่มเติมเทคนิคการดูแลและจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายในการควบคุม

Warehouse /Logistic Read More »

QC

หลักสูตรนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ต้องมีโดยละเอียดตั้งแต่ In coming , in process และ final เรียกว่า เรียบจบใน 1 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

QC Read More »

IT Management System

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานมากขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวม แนะแนววิธีการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บ การสื่อสาร และแผนการป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยสอดคล้องตาม ISO อีกด้วย

IT Management System Read More »

DCC

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ดี ต้องเดินได้ด้วยเอกสารที่จำเป็น ไม่มากเกินไปและเพียงพอครบตามข้อกำหนด ดังนั้น กางวางระบบเอกสารที่ดี กระชับและเหมาะสำหรับองค์จึงสำคัญ หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ เทคนิดการจัดระบบเอกสาร การแก้ไข การทำลาย ตลอดจนการเทคนิคการควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

DCC Read More »

SALES

หลักสูตรนี้จะแนะนำว่า ในงานขายนั้น ISO กำหนดขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในเชิงการติดต่อ เพื่อรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการประเมินความพอใจของลูกค้า

SALES Read More »

Production Control

การจัดการในแผนกนี้ นอกจากจะกำหนดคนทำงานให้ครอบคลุมแล้ว การดูแลวางแผน ควบคุมการผลิต และการพยากรณ์ด้วย นอกจากนี้ เรายังครอบคลุมไปถึงการจัดการบริหารวัสดุคงคลัง

Production Control Read More »

Purchasing

เมื่อองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อ แผนกจัดซื้อจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุด คือจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผู้ขาย ตลอดจนการออก PR PO ที่ครบถ้วน โดยกหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchasing Read More »

QA

การควบคุมคุณภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ ISO ให้ความสำคัญไม่แพ้แผนกอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำระบบเลยก็ว่าได้ เพราะมันส่งผลตรงถึงลูกค้าได้ หลักสูตรนี้จึงรวบรวมเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมีระบบ และการแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีก ตลอดจน ความเข้าใจในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ ทั้งบุคคลากรและเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตรวจติดตามภายในให้สอดคล้องตาม ISO

QA Read More »

Scroll to Top