Purchasing

เมื่อองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อ แผนกจัดซื้อจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุด คือจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผู้ขาย ตลอดจนการออก PR PO ที่ครบถ้วน โดยกหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงานแผนกจัดซื้อเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกจัดซื้อและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

+11 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed999฿

Course Includes

  • 11 Lessons