Production Control

การจัดการในแผนกนี้ นอกจากจะกำหนดคนทำงานให้ครอบคลุมแล้ว การดูแลวางแผน ควบคุมการผลิต และการพยากรณ์ด้วย นอกจากนี้ เรายังครอบคลุมไปถึงการจัดการบริหารวัสดุคงคลัง

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อสร้างมาตรฐานการวางแผนและควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์ ตามการสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีการตกลงซื้อขายกันตามระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิตให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ต่ำและใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

+8 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed999฿

Course Includes

  • 11 Lessons
  • 1 Quiz