Production Control

Current Status
Not Enrolled
Price
999฿
Get Started
This course is currently closed

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อสร้างมาตรฐานการวางแผนและควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์ ตามการสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีการตกลงซื้อขายกันตามระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิตให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ต่ำและใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Scroll to Top