DCC

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ดี ต้องเดินได้ด้วยเอกสารที่จำเป็น ไม่มากเกินไปและเพียงพอครบตามข้อกำหนด ดังนั้น กางวางระบบเอกสารที่ดี กระชับและเหมาะสำหรับองค์จึงสำคัญ หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ เทคนิดการจัดระบบเอกสาร การแก้ไข การทำลาย ตลอดจนการเทคนิคการควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ผู้ที่รับมอบหมายให้ทำหน้าเป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้าใจถึงข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ Document Control Center (DCC) ต้องดำเนินงาน และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเทคนิคในการจัดการ

+13 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed999฿

Course Includes

  • 12 Lessons