Warehouse /Logistic

Current Status
Not Enrolled
Price
999฿
Get Started
This course is currently closed

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงานแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ เข้าใจถึงข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงเทคนิคในการจัดการ

Course Content

Scroll to Top