แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจการฝึกอบรม

โปรดแสดงความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการฝึกอบรมของควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ

วิทยากร

โปรดเลือกรายชื่อวิทยากรผู้ฝึกอบรม


หัวข้อวัดระดับความพึงพอใจในการอบรม

โปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้คะแนน
โดยคะแนนมากที่สุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด = 1


5
5
5
5
5
Scroll to Top