THE FACTORY

THE FACTORY

Production

หลักสูตรสำหรับแผนกนี้ จะสอนให้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต ตั้งแต่คุณสมบัติของพนักงาน ตลอดจน การควบคุมและการรายงานที่ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO และยังรวมถึง ในกรณีการควบคุมทรัพย์สินลูกค้า

Production Read More »

HR

แผนก HR ถือว่าเป็นแผนกแรกๆ ที่คัดกรองบุคคลากรเข้ามาทำงานตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ ตามที่ ISO กำหนดนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นสอนตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ที่จำเป็นต้องมีในแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา การวางแผนการอบรมที่จำเป็น และการประเมินผลว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

HR Read More »

QMR

ตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลที่ผู้บริหารมอบหมายงานที่สำคัญในการนำพาบริษัทให้บรรลุการทำระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้ QMR จะเรียนรู้เทคนิคและสามารถร่วมกำหนด วางกรอบเวลาและคัดเลือกทีมงานที่เหมาะสม เพื่อให้การทำระบบ ISO ไม่ยุ่งยาก และเป็นไปตามแผน นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะแนวทาง ปัญหายอดฮิตที่ QMR ต้องเจอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

QMR Read More »

Top Management

บุคคลที่สำคัญที่สุดในการทำระบบ ISO คงหนีไม่พ้นผู้บริหารระดับสูง เพราะตุณคือผู้กำหนด นโยบาย เป้าหมาย และการลงทุนทั้งทรัพยากร เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคคลากรและเงิน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ภาพรวมของระบบการจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงแนะนำแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงสามารถสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินงานให้ระบบเดินไปอย่างราบรื่น

Top Management Read More »

Scroll to Top