IT Management System

Current Status
Not Enrolled
Price
999฿
Get Started
This course is currently closed

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบบริหารงานคุณภาพ

Scroll to Top