Courses

Top Management (Demo)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร:  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับผู้บริหารและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง EP 1 การวิเคราะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การออกแบบระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรEP 2 การกำหนดนโยบายคุณภาพ / การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร EP 3 การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan EP 4 การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงขององค์กรEP 5 การจัดหาและจัดการทรัพยากรในองค์กร / การสื่อสารในองค์กรEP 6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร / การทบทวนของผู้บริหาร (Management Review) / การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรEP 7 ตอนพิเศษ เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949 ผู้ที่ควรเข้าเรียน:  ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก, QMR, Internal Auditor, Supplier Auditor

Production Engineering

แผนกวิศวกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกไหนเลย วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้ต้องสามารถเข้าใจและมองภาพใหญ่ ในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ต้องดูแลตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้จริง หลักสูตรนี้จะสอนครอบคลุมที่เกี่ยวข้องที่วิศวกรในตำแหน่งนี้ต้องรู้

Maintenance

เป็นแผนกที่โดน CAR บ่อยมากในทุกการตรวจสอบ ในหลักสูตรนี้เราจะเน้นทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การทำรายการเครื่องจักร การจัดการเครื่องการผลิต การจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นจะต้องรู้จักการกำหนดความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนกนี้ ตลอดจน KPI

Warehouse /Logistic

แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีกิจกรรมมากมายในเชิงการจัดการ หลักสูตรนี้ จะเพิ่มเติมเทคนิคการดูแลและจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายในการควบคุม

QC

หลักสูตรนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ต้องมีโดยละเอียดตั้งแต่ In coming , in process และ final เรียกว่า เรียบจบใน 1 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

IT Management System

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานมากขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวม แนะแนววิธีการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บ การสื่อสาร และแผนการป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยสอดคล้องตาม ISO อีกด้วย

DCC

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ดี ต้องเดินได้ด้วยเอกสารที่จำเป็น ไม่มากเกินไปและเพียงพอครบตามข้อกำหนด ดังนั้น กางวางระบบเอกสารที่ดี กระชับและเหมาะสำหรับองค์จึงสำคัญ หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ เทคนิดการจัดระบบเอกสาร การแก้ไข การทำลาย ตลอดจนการเทคนิคการควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

SALES

หลักสูตรนี้จะแนะนำว่า ในงานขายนั้น ISO กำหนดขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในเชิงการติดต่อ เพื่อรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการประเมินความพอใจของลูกค้า

Production Control

การจัดการในแผนกนี้ นอกจากจะกำหนดคนทำงานให้ครอบคลุมแล้ว การดูแลวางแผน ควบคุมการผลิต และการพยากรณ์ด้วย นอกจากนี้ เรายังครอบคลุมไปถึงการจัดการบริหารวัสดุคงคลัง

Purchasing

เมื่อองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อ แผนกจัดซื้อจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุด คือจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผู้ขาย ตลอดจนการออก PR PO ที่ครบถ้วน โดยกหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QA

การควบคุมคุณภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ ISO ให้ความสำคัญไม่แพ้แผนกอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำระบบเลยก็ว่าได้ เพราะมันส่งผลตรงถึงลูกค้าได้ หลักสูตรนี้จึงรวบรวมเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมีระบบ และการแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีก ตลอดจน ความเข้าใจในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ ทั้งบุคคลากรและเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตรวจติดตามภายในให้สอดคล้องตาม ISO

Production

หลักสูตรสำหรับแผนกนี้ จะสอนให้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต ตั้งแต่คุณสมบัติของพนักงาน ตลอดจน การควบคุมและการรายงานที่ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO และยังรวมถึง ในกรณีการควบคุมทรัพย์สินลูกค้า

HR

แผนก HR ถือว่าเป็นแผนกแรกๆ ที่คัดกรองบุคคลากรเข้ามาทำงานตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ ตามที่ ISO กำหนดนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นสอนตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ที่จำเป็นต้องมีในแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา การวางแผนการอบรมที่จำเป็น และการประเมินผลว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

QMR

ตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลที่ผู้บริหารมอบหมายงานที่สำคัญในการนำพาบริษัทให้บรรลุการทำระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้ QMR จะเรียนรู้เทคนิคและสามารถร่วมกำหนด วางกรอบเวลาและคัดเลือกทีมงานที่เหมาะสม เพื่อให้การทำระบบ ISO ไม่ยุ่งยาก และเป็นไปตามแผน นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะแนวทาง ปัญหายอดฮิตที่ QMR ต้องเจอ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

Top Management

บุคคลที่สำคัญที่สุดในการทำระบบ ISO คงหนีไม่พ้นผู้บริหารระดับสูง เพราะตุณคือผู้กำหนด นโยบาย เป้าหมาย และการลงทุนทั้งทรัพยากร เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคคลากรและเงิน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ภาพรวมของระบบการจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงแนะนำแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงสามารถสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินงานให้ระบบเดินไปอย่างราบรื่น

Scroll to Top