Courses

Top Management (Demo)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร:  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับผู้บริหารและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง EP 1 การวิเคราะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การออกแบบระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรEP 2 การกำหนดนโยบายคุณภาพ / การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร EP 3 การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan EP 4 การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงขององค์กรEP 5 การจัดหาและจัดการทรัพยากรในองค์กร / การสื่อสารในองค์กรEP 6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร / การทบทวนของผู้บริหาร (Management Review) / การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรEP 7 ตอนพิเศษ เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949 ผู้ที่ควรเข้าเรียน:  ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก, QMR, Internal Auditor, Supplier Auditor

Top Management (Demo) Read More »

Production Engineering

แผนกวิศวกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกไหนเลย วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้ต้องสามารถเข้าใจและมองภาพใหญ่ ในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ต้องดูแลตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้จริง หลักสูตรนี้จะสอนครอบคลุมที่เกี่ยวข้องที่วิศวกรในตำแหน่งนี้ต้องรู้

Production Engineering Read More »

Maintenance

เป็นแผนกที่โดน CAR บ่อยมากในทุกการตรวจสอบ ในหลักสูตรนี้เราจะเน้นทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การทำรายการเครื่องจักร การจัดการเครื่องการผลิต การจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นจะต้องรู้จักการกำหนดความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนกนี้ ตลอดจน KPI

Maintenance Read More »

Warehouse /Logistic

แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีกิจกรรมมากมายในเชิงการจัดการ หลักสูตรนี้ จะเพิ่มเติมเทคนิคการดูแลและจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายในการควบคุม

Warehouse /Logistic Read More »

QC

หลักสูตรนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ต้องมีโดยละเอียดตั้งแต่ In coming , in process และ final เรียกว่า เรียบจบใน 1 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

QC Read More »

IT Management System

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานมากขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวม แนะแนววิธีการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บ การสื่อสาร และแผนการป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยสอดคล้องตาม ISO อีกด้วย

IT Management System Read More »

DCC

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ดี ต้องเดินได้ด้วยเอกสารที่จำเป็น ไม่มากเกินไปและเพียงพอครบตามข้อกำหนด ดังนั้น กางวางระบบเอกสารที่ดี กระชับและเหมาะสำหรับองค์จึงสำคัญ หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ เทคนิดการจัดระบบเอกสาร การแก้ไข การทำลาย ตลอดจนการเทคนิคการควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

DCC Read More »

SALES

หลักสูตรนี้จะแนะนำว่า ในงานขายนั้น ISO กำหนดขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในเชิงการติดต่อ เพื่อรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการประเมินความพอใจของลูกค้า

SALES Read More »

Production Control

การจัดการในแผนกนี้ นอกจากจะกำหนดคนทำงานให้ครอบคลุมแล้ว การดูแลวางแผน ควบคุมการผลิต และการพยากรณ์ด้วย นอกจากนี้ เรายังครอบคลุมไปถึงการจัดการบริหารวัสดุคงคลัง

Production Control Read More »

Scroll to Top