Production

หลักสูตรสำหรับแผนกนี้ จะสอนให้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต ตั้งแต่คุณสมบัติของพนักงาน ตลอดจน การควบคุมและการรายงานที่ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO และยังรวมถึง ในกรณีการควบคุมทรัพย์สินลูกค้า