Top Management

บุคคลที่สำคัญที่สุดในการทำระบบ ISO คงหนีไม่พ้นผู้บริหารระดับสูง เพราะตุณคือผู้กำหนด นโยบาย เป้าหมาย และการลงทุนทั้งทรัพยากร เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคคลากรและเงิน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ภาพรวมของระบบการจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงแนะนำแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงสามารถสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินงานให้ระบบเดินไปอย่างราบรื่น

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร: 

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับผู้บริหารและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

EP 1 การวิเคราะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การออกแบบระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร
EP 2 การกำหนดนโยบายคุณภาพ / การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร 
EP 3 การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan 
EP 4 การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงขององค์กร
EP 5 การจัดหาและจัดการทรัพยากรในองค์กร / การสื่อสารในองค์กร
EP 6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร / การทบทวนของผู้บริหาร (Management Review) / การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร
EP 7 ตอนพิเศษ เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949

ผู้ที่ควรเข้าเรียน: 

ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก, QMR, Internal Auditor, Supplier Auditor

+4 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed999฿

Course Includes

  • 9 Lessons