แบบทดสอบ การผลิต

แบบทดสอบ การผลิต จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามแต่ละข้อ ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ

Scroll to Top