แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “Professional Internal Auditor for IATF16949” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ

เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

1. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับแผนการตรวจประเมินภายใน

 
 
 
 

2. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องสำหรับการตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน IATF 16949

 
 
 
 

3. คำกล่าวใดถูกต้องสำหรับการวางแผนการตรวจประเมิน

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจประเมินภายใน

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมินภายใน

 
 
 
 

6. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนภูมิเต่า (Turtle Diagram)

 
 
 
 

7. วิธีการในการเก็บหลักฐานระหว่างตรวจประเมินมีอะไรบ้าง

 
 
 
 

8. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องสำหรับการตรวจประเมินกระบวนการผลิต

 
 
 
 

9. การเขียนรายงานข้อบกพร่อง (CAR/NCR) ที่เป็นมืออาชีพควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง ยกเว้น

 
 
 
 

10. มาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (Corrective Action)