แบบทดสอบ ONLINE หลักสูตร “เรียนลัด Core Tools และการเชื่อมโยง” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแบบทดสอบ

เมื่อผ่านการทดสอบแล้วโปรดกรอกข้อมูลติดต่อกลับในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

1. คำกล่าวใดผิดสำหรับ APQP

 
 
 
 

2. กิจกรรมคู่ใดใน APQP ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด

 
 
 
 

3. จงเรียงลำดับก่อนหลังของกิจกรรมเหล่านี้

 1. แผนควบคุม (Pre-launch)
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต
 3. ผังการไหลกระบวนการผลิต
 4. PFMEA
 5. จัดทีมงานและกำหนดความรับผิดชอบของทีม APQP
 6. MSA
 7. วิธีปฏิบัติงานสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต
 8. การทดลองผลิต
 9. การอนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ (PPAP)
 10. การศึกษาความสามารถกระบวนการผลิต
 
 
 
 

4. กิจกรรมการออกแบบกระบวนการผลิตใด ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทีมคละแผนกในการจัดทำ

 
 
 
 

5. อะไรคือหลักฐานหรือข้อมูลที่ใช้ในการอนุมัติกระบวนการผลิต

 1. แผนควบคุม
 2. Drawing
 3. ผังการไหลกระบวนการผลิต
 4. PFMEA
 5. SPC Data
 6. MSA
 7. DFMEA
 8. Inspection Standards
 9. ตัวอย่างชิ้นงาน
 10. Layout inspection data
 
 
 
 

6. เมื่อไรต้องทบทวนปรับปรุง PFMEA

 
 
 
 

7. การจัดทำ control plan สำหรับช่อง คุณลักษณะกระบวนการ (process characteristic) ต้องพิจารณาข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ PFMEA ช่องใด

 
 
 
 

8. หากต้องการเพิ่มความสามารถของกระบวนการผลิต จะต้องลดความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุใด

 
 
 
 

9. ข้อสรุปใดถูกต้องสำหรับการใช้ SPC

 
 
 
 

10. การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ควรทำอย่างไร