แบบทดสอบ ONLINE CLASS- Facebook Closed Group หลักสูตร “เทคนิคการปิด CAR สำหรับ QMR มืออาชีพ” จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 7 คะแนน จึงจะผ่านแบบทดสอบ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่แจ้งไว้

1. CAR หรือ NC ที่ CB ออกสำหรับมาตรฐาน IATF 16949 มีกี่ประเภท

 
 
 
 

2. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องสำหรับ CAR แต่ละประเภทที่ได้รับจาก CB ตามมาตรฐาน IATF 16949

 
 
 
 

3. คำกล่าวใดไม่ถูกต้องสำหรับความคาดหวังของ CB ในการปิด CAR

 
 
 
 

4. เนื้อหาของการตอบ CAR ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

 
 
 
 

5. ข้อใดคือการตอบ CAR ที่ถูกต้อง

 
 
 
 

6. มาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (Corrective Action)

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่การสกัดกั้นปัญหา

 
 
 
 

8. คำกล่าวใดถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา

 
 
 
 

9. สาเหตุข้อใดที่เป็นต้นเหตุเชิงระบบ

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่การทวนสอบประสิทธิผลของการแก้ไขป้องกัน

 
 
 
 

Question 1 of 10