รูปแบบบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) รวมถึงแนวคิดการคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Thinking) สำหรับ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

รายละเอียด

ข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญที่สุดในมาตรฐานใหม่ ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016 นั้นคือการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและกระบวนการ โดยนำแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Risk-based Thinking มาประยุกต์ใช้ในข้อกำหนดต่างๆเพื่อแทน Preventive Action ที่มีอยู่ในมาตรฐานฉบับเก่า ดังนั้นการที่จะออกแบบระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่นี้จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยง ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง และ การฉกฉวยโอกาสจากการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงนั้นจะมีประสิทธิผลต้องบรณาการกับรูปแบบการจัดการกระบวนการ (Process Approach) ในระบบการจัดการ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงตอบโจทย์ความจำเป็นดังกล่าวซึ่งทำให้เข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดที่สำคัญนี้ในองค์กรได้อย่างมีเหมาะสม

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร QMR หัวหน้าแผนก และ ทีมงานที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบบริหารคุณภาพขององค์กร แผนก และ กระบวนการ รวมถึง ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) ผู้ตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Auditor) ซึ่งมาตรฐาน IATF 16949 กำหนดให้มีความรู้และความสามารถในรื่องนี้เพื่อนำไปตรวจประเมินระบบขององค์กรและผู้ขาย