การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ISO 9001 และ IATF 16949 ที่ส่งผลต่อการประเมินภายใน

รายละเอียด

การปรับระบบบริหารคุณภาพจาก ISO/TS16949:2009 ไปสู่มาตรฐาน IATF 16949:2016 นั้น มีข้อกำหนดที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงสำหรับกระบวนการตรวจประเมินภายในค่อนข้างมากในข้อกำหนดที่ 7.2.3 และ 9.2 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016 เนื่องจากปัญหาที่พบในองค์กรและข้อร้องเรียนลูกค้าที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจประเมินภายในที่อ่อนแอ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาให้สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงสำหรับกระบวนการตรวจประเมินภายในให้เข้าใจง่ายด้วยแผนภูมิเต่า (Turtle Diagram) ครอบคลุมถึง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการวางแผน กรอบเวลาของการตรวจประเมิน การประยุกต์ใช้แนวคิด Risk-based thinking ในการตรวจประเมิน คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละประเภท การตรวจประเมินกระบวนการผลิต เป็นต้น.

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ QMR ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) ผู้ตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier Auditor) สามารถนำไปปรับปรุงระบบการตรวจประเมินขององค์กรปัจจุบันให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IATF 16949:2016 ได้อย่างมีประสิทธิผล.