การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ISO 9001 และ IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด

การปรับระบบบริหารคุณภาพจาก ISO/TS16949:2009 ไปสู่มาตรฐาน IATF 16949:2016 นั้น จำเป็นต้องมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ดังนั้นความเข้าใจข้อกำหนดใหม่และที่เปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน IATF 16949 ที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกระบวนการของผู้บริหาร เช่น กระบวนการกำหนดนโยบาย กระบวนการทบทวนของผู้บริหาร พร้อมยกตัวอย่างเพื่อความกระจ่างในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วยแผนภูมิเต่า (Turtle Diagram) ครอบคลุมถึงข้อกำหนด บริบทขององค์กร ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายต่อต้านการทุจริต ปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์ของการทบทวนของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้บริหารเข้าใจถึงข้อสรุปประเด็นรายละเอียดงานที่ต้องทำเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ค่อยมีเวลาและไม่สามารถเข้าเรียนในการเข้าเรียนข้อกำหนดในห้องเรียนในองค์กรหรือสัมมนาภายนอก ต้องการเนื้อหาที่รู้เนื้อหารที่กระชับ กระจ่าง ไม่เสียเวลาในการเดินทาง และสามารถทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ซำ้หลายๆครั้งได้

อีกทั้งยังเหมาะกับ QMR และทีมงานจัดทำระบบที่ต้องช่วยจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินอัพเกรดสู่มาตรฐาน IATF 16949 จากหน่วยงานรับรองภายนอก